Kirjat

Asiantuntija-artikkelit


Kiinteistöalan maanmittariksi Metropoliasta

 


Erityiset etuudet osana kiinteistöjärjestelmää (Rummukainen Aune – Salila Jari), Ympäristöjuridiikka 1/2011

Erityinen etuus edustaa historiallista kerrostumaa kiinteistöoikeudellisessa järjestelmässämme. Kiinteistönmuodostamislainsäädäntöön perustuvia erityisiä etuuksia ei ole voinut syntyä enää vuoden 1895 jälkeen. Sääntelyn kehittymisen myötä tarpeet, joita varten erityisiä etuuksia on aikanaan perustettu, voitiin tyydyttää tarkoituksenmukaisemmin muulla tavoin. Ennen mainittua ajankohtaa syntyneet erityiset etuudet eivät pääsääntöisesti ole lainsäädännön muutosten myötä lakanneet, vaan ne muodostavat edelleen osan kiinteistön ulottuvuudesta. Artikkelissa perehdytään erityiseen etuuteen oikeudellisena ilmiönä ja sen eri ulottuvuuksiin.

 


Särskild förmån som en del av fastighetssystemet (Rummukainen Aune – Salila Jari), Edilex 2011/30

En särskild förmån representerar ett historiskt skede i vårt fastighetsrättsliga system. Särskilda förmåner enligt fastighetsbildningslagstiftningen har inte kunnat uppstå efter år 1895. Allt eftersom regelverket utvecklades kunde de behov, som särskilda förmåner på sin tid skapades för, uppfyllas mer ändamålsenligt på andra sätt. Särskilda förmåner som uppstått före nämnda tidpunkt har i regel inte upphört i samband med den ändrade lagstiftningen, utan de utgör fortfarande en del av fastighetens utsträckning. I artikeln granskas särskilda förmåner som rättsliga fenomen samt deras utsträckning.

 

Artikkelit kansainvälisen maanmittarijärjestön FIG:n konferensseissa

2009 Contents of Finnish Cadastral System
2010 Indigenous Peoples Rights to Land – as an example Sámi People in Finland and Veddha People in Sri Lanka
2011 Usufructs in the Finnish Juridical System
2012 Natural Livelihood Real Estates in Finland
2013 Land Uplift and Its Effects – the Bothnian Bay as an example
2014 Sovereigty Islands Between Finland and Sweden
2015 Ancient Monuments in Finland
2016 Distance Learning in the Education of Surveying Engineers